Chinese Tutoring Hours

Spring 2014 - Spring tutoring will begin Wednesday, 1/22

Table of Chinese tutor availability
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8-9          
9-10     Jiayi Xie   Li Zhou
10-11 Yufan Shi   Yufan Shi   Ningkai Tang
11-12     Ying Zhou   Ningkai Tang
12-1     Yangyang Liu   Hui Zhou
1-2         Hui Zhou
2-3 Xinhe Bai Shulin Zhou Xinhe Bai Shulin Zhou Ying Yan
3-4 Shulin Zhou Shulin Zhou   Shulin Zhou Chuyun Yu
4-5          
5-6          

 

Last Updated: March 25, 2014